Tự đánh giá chương trình đào tạo

  • 26 Tháng 4 2022 |
  • Đợt 1 _Trình độ Thạc sĩ (năm học 2021 - 2022)

1. Ngành Quản trị kinh doanh.

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh trình độ thạc sĩ. Chi tiết.

Danh mục minh chứng KĐCL CTĐT ngành Quản trị kinh doanh trình độ thạc sĩ. Chi tiết

2. Ngành Kiến trúc

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Kiến trúc trình độ thạc sĩ. Chi tiết.

Danh mục minh chứng KĐCL CTĐT ngành Kiến trúc trình độ thạc sĩ. Chi tiết

3. Ngành Tài chính ngân hàng

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Tài chính ngân hàng trình độ thạc sĩ. Chi tiết.

Danh mục minh chứng KĐCL CTĐT ngành Tài chính ngân hàng trình độ thạc sĩ. Chi tiết

  • Đợt 3_Trình độ Đại học (năm học 2020 - 2021)

1) Ngành Công nghệ sinh học.

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học . Chi tiết.

Danh mục minh chứng KĐCL CTĐT ngành Công nghệ sinh học. Chi tiết.

2) Ngành Kinh doanh thương mại.

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Kinh doanh thương mại. Chi tiết.

Danh mục minh chứng KĐCL CTĐT ngành Kinh doanh thương mại. Chi tiết.

3) Ngành Kiến trúc.

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Kiến trúc. Chi tiết.

Danh mục minh chứng KĐCL CTĐT ngành Kiến trúc. Chi tiết.

4) Ngành Kỹ thuật nhiệt.

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật nhiệt. Chi tiết.

Danh mục minh chứng KĐCL CTĐT ngành Kỹ thuật nhiệt. Chi tiết.

5) Ngành Quan hệ công chúng.

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Quan hệ công chúng. Chi tiết.

Danh mục minh chứng KĐCL CTĐT ngành Quan hệ công chúng. Chi tiết.

6) Ngành Quản trị kinh doanh.

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh. Chi tiết.

Danh mục minh chứng KĐCL CTĐT ngành Quản trị kinh doanh. Chi tiết.

  • Đợt 2_Trình độ Đại học (năm học 2020 - 2021)

1) Ngành Tài chính ngân hàng.

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Tài chính ngân hàng. Chi tiết.

Danh mục minh chứng KĐCL CTĐT ngành Tài chính ngân hàng. Chi tiết

Hồ sơ minh chứng KĐCL CTĐT ngành Tài chính ngân hàng. Chi tiết.

2) Ngành Kỹ thuật xây dựng

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng. Chi tiết.

Danh mục minh chứng KĐCL CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng. Chi tiết.

Hồ sơ minh chứng KĐCL CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng. Chi tiết.

3) Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Chi tiết.

Danh mục minh chứng KĐCL CTĐT ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Chi tiết.

Hồ sơ minh chứng KĐCL CTĐT ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Chi tiết.

  • Đợt 1_Trình độ Đại học (năm học 2019 - 2020)

1. Ngành Ngôn ngữ Anh.

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh. Chi tiết.

Danh mục minh chứng KĐCL CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh. Chi tiết

2. Ngành Quản trị khách sạn

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Quản trị khách sạn. Chi tiết.

Danh mục minh chứng KĐCL CTĐT ngành Quản trị khách sạn Chi tiết

3. Ngành Kế toán

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Kế toán. Chi tiết.

Danh mục minh chứng KĐCL CTĐT ngành Kế toán. Chi tiết

home_Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout