Thành tích kiểm định và đánh giá chất lượng tại trường Đại học Văn Lang

  •  Đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục - Chuẩn Bộ Giáo dục & Đào tạo: 
STT Tên CSGD  Thời điểm đánh giá / kiểm định Kết quả đánh giá / công nhận Nghị quyết của Hội đồng KĐCLGD Công nhận đạt / không đạt Giấy chứng nhận/công nhận
Ngày cấp Có giá trị đến
1 Trường Đại học Văn Lang Tháng 03/2018 Đạt 80.33% số tiêu chí yêu cầu 06/NQ-HĐKĐCLGD ngày 26.03.2018 Đạt chuẩn 11/05/2018 11/05/2023
  •  Đánh giá chương trình đào tạo - Chuẩn Bộ Giáo dục & Đào tạo:
STT Tên CTĐT Thời điểm đánh giá / kiểm định Kết quả đánh giá /  công nhận Nghị quyết của Hội đồng KĐCLGD Công nhận đạt / không đạt Giấy chứng nhận/công nhận
Ngày cấp Có giá trị đến
1 Kế toán Tháng 09/2020 Đạt 88% số tiêu chí yêu cầu  24/NQ-HĐKĐCLGD ngày 17.10.2020 Đạt chuẩn  20/11/2020  20/11/2025 
2 Ngôn ngữ Anh Tháng 09/2020 Đạt 90% số tiêu chí yêu cầu   25/NQ-HĐKĐCLGD ngày 17.10.2020  Đạt chuẩn   20/11/2020 20/11/2025
3 Quản trị khách sạn Tháng 09/2020 Đạt 86% số tiêu chí yêu cầu   26/NQ-HĐKĐCLGD ngày 17.10.2020  Đạt chuẩn 20/11/2020 20/11/2025
4 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành Tháng 03/2021 Đạt 86% số tiêu chí yêu cầu  31/NQ-HĐKĐCLGD ngày 27.4.2021    Đạt chuẩn 15/6/2021  15/6/2026 
5 Tài chính ngân hàng Tháng 03/2021 Đạt 88% số tiêu chí yêu cầu   32/NQ-HĐKĐCLGD ngày 27.4.2021    Đạt chuẩn 15/6/2021 15/6/2026
6 Kỹ thuật xây dựng Tháng 03/2021  Đạt 90% số tiêu chí yêu cầu   33/NQ-HĐKĐCLGD ngày 27.4.2021    Đạt chuẩn 15/6/2021  15/6/2026 

 

  •  Đánh giá chương trình đào tạo - Chuẩn AUN-QA:
STT Tên CTĐT Thời điểm đánh giá / kiểm định Kết quả đánh giá / công nhận Nghị quyết của Hội đồng KĐCLGD Công nhận đạt / không đạt Giấy chứng nhận/công nhận
Ngày cấp Có giá trị đến
1  Công nghệ kỹ thuật môi trường  Tháng 02/2022          
 2 Thiết kế đồ họa  Tháng 02/2022           
3 Kế toán  Tháng 02/2022          
4 Quản trị khách sạn  Tháng 02/2022          
back to top

home_Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout