Thành tích kiểm định và đánh giá chất lượng tại trường Đại học Văn Lang

 •  Đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục - Chuẩn Bộ Giáo dục & Đào tạo: 
STT Tên CSGD  Thời điểm đánh giá / kiểm định Kết quả đánh giá / công nhận Nghị quyết của Hội đồng KĐCLGD Công nhận đạt / không đạt Giấy chứng nhận/công nhận
Ngày cấp Có giá trị đến
1 Trường Đại học Văn Lang Tháng 03/2018 Đạt 80.33% số tiêu chí yêu cầu 06/NQ-HĐKĐCLGD ngày 26.03.2018 Đạt chuẩn 11/05/2018 11/05/2023
 •  Đánh giá chương trình đào tạo - Chuẩn Bộ Giáo dục & Đào tạo:
STT Tên CTĐT Thời điểm đánh giá / kiểm định Kết quả đánh giá /  công nhận Nghị quyết của Hội đồng KĐCLGD Công nhận đạt / không đạt Giấy chứng nhận/công nhận
Ngày cấp Có giá trị đến
1 Kế toán Tháng 09/2020          
2 Quản trị khách sạn Tháng 09/2020          
3 Ngôn ngữ Anh Tháng 09/2020          
4 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành            
5 Quan hệ công chúng            
6 Kỹ thuật công trình xây dựng            

 

 •  Đánh giá chương trình đào tạo - Chuẩn AUN-QA:
STT Tên CTĐT Thời điểm đánh giá / kiểm định Kết quả đánh giá / công nhận Nghị quyết của Hội đồng KĐCLGD Công nhận đạt / không đạt Giấy chứng nhận/công nhận
Ngày cấp Có giá trị đến
1              
               

Báo cáo 3 công khai năm học 2017 - 2018

 • Thông tin chất lượng đào tạo của Trường Đại học Văn Lang, năm học 2017-2018 (Biểu 17). Xem chi tiết
 • Thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Văn Lang, năm học 2017-2018 (Biểu 18). Xem chi tiết
 • Thông tin cơ sở vật chất Trường Đại học Văn Lang, năm học 2017-2018 (Biểu 19). Xem chi tiết
 • Thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Văn Lang, năm học 2017-2018 (Biểu 20). Xem chi tiết
 • Tài chính của Trường Đại học Văn Lang, năm học 2017-2018 (Biểu 21). Xem chi tiết

Báo cáo 3 công khai năm học 2019 - 2020

 • Báo cáo Kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2019 - 2020. Xem chi tiết
 • Thông tin chất lượng đào tạo của Trường Đại học Văn Lang, năm học 2019-2020 (Biểu 17). Xem chi tiết
 • Thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Văn Lang, năm học 2019-2020 (Biểu 18). Xem chi tiết
 • Thông tin cơ sở vật chất Trường Đại học Văn Lang, năm học 2019-2020 (Biểu 19). Xem chi tiết
 • Thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Văn Lang, năm học 2019-2020 (Biểu 20). Xem chi tiết
 • Tài chính của Trường Đại học Văn Lang, năm học 2019-2020 (Biểu 21). Xem chi tiết

Báo cáo 3 công khai năm học 2018 - 2019

 • Thông tin chất lượng đào tạo của Trường Đại học Văn Lang, năm học 2018-2019 (Biểu 17). Xem chi tiết
 • Thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Văn Lang, năm học 2018-2019 (Biểu 18). Xem chi tiết
 • Thông tin cơ sở vật chất Trường Đại học Văn Lang, năm học 2018-2019 (Biểu 19). Xem chi tiết
 • Thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Văn Lang, năm học 2018-2019 (Biểu 20). Xem chi tiết
 • Tài chính của Trường Đại học Văn Lang, năm học 2018-2019 (Biểu 21). Xem chi tiết

home_Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout