Thành tích kiểm định và đánh giá chất lượng tại trường Đại học Văn Lang

 •  Đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục - Chuẩn Bộ Giáo dục & Đào tạo: 
STT Tên CSGD  Thời điểm đánh giá / kiểm định Kết quả đánh giá / công nhận Nghị quyết của Hội đồng KĐCLGD Công nhận đạt / không đạt Giấy chứng nhận/công nhận
Ngày cấp Có giá trị đến
1 Trường Đại học Văn Lang Tháng 03/2018 Đạt 80.33% số tiêu chí yêu cầu 06/NQ-HĐKĐCLGD ngày 26.03.2018 Đạt chuẩn 11/05/2018 11/05/2023
 •  Đánh giá chương trình đào tạo - Chuẩn Bộ Giáo dục & Đào tạo:
STT Tên CTĐT Thời điểm đánh giá / kiểm định Kết quả đánh giá /  công nhận Nghị quyết của Hội đồng KĐCLGD Công nhận đạt / không đạt Giấy chứng nhận/công nhận
Ngày cấp Có giá trị đến
1 Kế toán Tháng 09/2020 Đạt 88% số tiêu chí yêu cầu  24/NQ-HĐKĐCLGD ngày 17.10.2020 Đạt chuẩn  20/11/2020  20/11/2025 
2 Ngôn ngữ Anh Tháng 09/2020 Đạt 90% số tiêu chí yêu cầu   25/NQ-HĐKĐCLGD ngày 17.10.2020  Đạt chuẩn   20/11/2020 20/11/2025
3 Quản trị khách sạn Tháng 09/2020 Đạt 86% số tiêu chí yêu cầu   26/NQ-HĐKĐCLGD ngày 17.10.2020  Đạt chuẩn 20/11/2020 20/11/2025
4 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành Tháng 03/2021          
5 Quan hệ công chúng Tháng 03/2021          
6 Kỹ thuật công trình xây dựng Tháng 03/2021          

 

 •  Đánh giá chương trình đào tạo - Chuẩn AUN-QA:
STT Tên CTĐT Thời điểm đánh giá / kiểm định Kết quả đánh giá / công nhận Nghị quyết của Hội đồng KĐCLGD Công nhận đạt / không đạt Giấy chứng nhận/công nhận
Ngày cấp Có giá trị đến
1  Công nghệ kỹ thuật môi trường  Tháng 02/2022          
 2 Thiết kế đồ họa  Tháng 02/2022           
3 Kế toán  Tháng 02/2022          
4 Quản trị khách sạn  Tháng 02/2022          

Báo cáo 3 công khai năm học 2017 - 2018

 • Thông tin chất lượng đào tạo của Trường Đại học Văn Lang, năm học 2017-2018 (Biểu 17). Xem chi tiết
 • Thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Văn Lang, năm học 2017-2018 (Biểu 18). Xem chi tiết
 • Thông tin cơ sở vật chất Trường Đại học Văn Lang, năm học 2017-2018 (Biểu 19). Xem chi tiết
 • Thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Văn Lang, năm học 2017-2018 (Biểu 20). Xem chi tiết
 • Tài chính của Trường Đại học Văn Lang, năm học 2017-2018 (Biểu 21). Xem chi tiết

Báo cáo 3 công khai năm học 2019 - 2020

 • Báo cáo Kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2019 - 2020. Xem chi tiết
 • Thông tin chất lượng đào tạo của Trường Đại học Văn Lang, năm học 2019-2020 (Biểu 17). Xem chi tiết
 • Thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Văn Lang, năm học 2019-2020 (Biểu 18). Xem chi tiết
 • Thông tin cơ sở vật chất Trường Đại học Văn Lang, năm học 2019-2020 (Biểu 19). Xem chi tiết
 • Thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Văn Lang, năm học 2019-2020 (Biểu 20). Xem chi tiết
 • Tài chính của Trường Đại học Văn Lang, năm học 2019-2020 (Biểu 21). Xem chi tiết

Báo cáo 3 công khai năm học 2018 - 2019

 • Thông tin chất lượng đào tạo của Trường Đại học Văn Lang, năm học 2018-2019 (Biểu 17). Xem chi tiết
 • Thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Văn Lang, năm học 2018-2019 (Biểu 18). Xem chi tiết
 • Thông tin cơ sở vật chất Trường Đại học Văn Lang, năm học 2018-2019 (Biểu 19). Xem chi tiết
 • Thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Văn Lang, năm học 2018-2019 (Biểu 20). Xem chi tiết
 • Tài chính của Trường Đại học Văn Lang, năm học 2018-2019 (Biểu 21). Xem chi tiết

home_Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout