In trang này

Chức năng, Nhiệm vụ

1. Chức năng:

    Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổ chức triển khai công tác đảm bảo chất lượng đào tạo trong nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo chịu trách nhiệm công tác đảm bảo chất lượng, cụ thể như sau:

 

-       Đề xuất các mục tiêu chất lượng, xây dựng các chương trình, kế hoạch, chiến lược đảm bảo chất lượng của Trường.

-       Theo dõi, hướng dẫn, tư vấn và phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện các công tác đảm bảo chất lượng;

-       Tổ chức công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng của Trường.

   -       Đầu mối quan hệ với các tổ chức kiểm định Trường đại học trong và ngoài nước đề thực hiện việc đánh giá và kiểm định chất lượng.

Chỉnh sửa lần cuối vào Thứ ba, 30 Tháng 6 2020 09:43
Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)