Print this page

Academic year 2019 - 2020 Featured

  • Báo cáo Kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2019 - 2020. Xem chi tiết
  • Thông tin chất lượng đào tạo của Trường Đại học Văn Lang, năm học 2019-2020 (Biểu 17). Xem chi tiết
  • Thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Văn Lang, năm học 2019-2020 (Biểu 18). Xem chi tiết
  • Thông tin cơ sở vật chất Trường Đại học Văn Lang, năm học 2019-2020 (Biểu 19). Xem chi tiết
  • Thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Văn Lang, năm học 2019-2020 (Biểu 20). Xem chi tiết
  • Tài chính của Trường Đại học Văn Lang, năm học 2019-2020 (Biểu 21). Xem chi tiết
Last modified on Thursday, 02 December 2021 15:17
Rate this item
(0 votes)