Print this page

Academic year 2018 - 2019 Featured

  • Thông tin cơ sở vật chất Trường Đại học Văn Lang, năm học 2018-2019 (Biểu 19). Xem chi tiết
  • Tài chính của Trường Đại học Văn Lang, năm học 2017 - 2018 (Biểu 21). Xem chi tiết
  • Thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Văn Lang, năm học 2017-2018 (Biểu 17). Xem chi tiết
  • Thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Văn Lang, năm học 2017-2018 (Biểu 18). Xem chi tiết
  • Thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Văn Lang, năm học 2018-2019 (Biểu 20). Xem chi tiết
Last modified on Thursday, 02 December 2021 15:18
Rate this item
(0 votes)