Trần Hồng Nhựt Minh

Trần Hồng Nhựt Minh

Employment survey (Alumni)

  • 02 December 2021 |

2020

Báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp - Đợt khảo sát năm 2020

(Báo cáo - Mẫu số 1 - Mẫu số 2 - Mẫu số 3 )

2019

Báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp - Đợt khảo sát năm 2019 

(Báo cáo  -  Mẫu số 1 - Mẫu số 2 - Mẫu số 3)

2018

Báo cáo về tình hình việc làm của cựu sinh viên sau 1 năm và 2 năm tốt nghiệp - Đợt khảo sát năm 2018

(Báo cáo ).

2017

Báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp (Khóa 18)  

(Báo cáo ).


2016

Báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp (Khóa 17) 

(Báo cáo)


2015

Báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp (Khóa 16) 

(Báo cáo)

Exit survey

  • 02 December 2021 |

Báo cáo Khảo sát người học tốt nghiệp về chất lượng đào tạo 2020. Chi tiết.

Báo cáo Khảo sát người học tốt nghiệp về chất lượng đào tạo 2019.Chi tiết.

Báo cáo Khảo sát người học tốt nghiệp về chất lượng đào tạo 07.2018.Chi tiết.

Báo cáo Khảo sát người học tốt nghiệp về chất lượng đào tạo 01.2018.Chi tiết.

Báo cáo Khảo sát người học tốt nghiệp về chất lượng đào tạo 2017. Chi tiết.

Subscribe to this RSS feed

home_Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout