Print this page

Employment survey (Alumni) Featured

2020

Báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp - Đợt khảo sát năm 2020

(Báo cáo - Mẫu số 1 - Mẫu số 2 - Mẫu số 3 )

2019

Báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp - Đợt khảo sát năm 2019 

(Báo cáo  -  Mẫu số 1 - Mẫu số 2 - Mẫu số 3)

2018

Báo cáo về tình hình việc làm của cựu sinh viên sau 1 năm và 2 năm tốt nghiệp - Đợt khảo sát năm 2018

(Báo cáo ).

2017

Báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp (Khóa 18)  

(Báo cáo ).


2016

Báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp (Khóa 17) 

(Báo cáo)


2015

Báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp (Khóa 16) 

(Báo cáo)

Last modified on Thursday, 02 December 2021 15:41
Rate this item
(0 votes)