Tự đánh giá chương trình đào tạo

  • Đợt 1 (năm học 2019 - 2020)

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo Ngành Ngôn ngữ Anh. Chi tiết.

Danh mục minh chứng KĐCL CTĐT Ngành Ngôn ngữ Anh. Chi tiết

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo Ngành Quản trị khách sạn. Chi tiết.

Danh mục minh chứng KĐCL CTĐT Ngành Quản trị khách sạn Chi tiết

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo Ngành Kế toán. Chi tiết..

Danh mục minh chứng KĐCL CTĐT Ngành Kế toán. Chi tiết

 

  • Đợt 2 (năm học 2020 - 2021)

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Tài chính ngân hàng. Chi tiết.

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo Kỹ thuật xây dựng. Chi tiết.

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Chi tiết.

back to top

home_Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout